Register for your extended 5 years warranty

Politika privatnosti

Radujemo se vašoj poseti našoj Internet stranici www.5years.tamron.eu i vašem interesovanju za našu kompaniju. Zaštita vaših ličnih podataka je važno pitanje za nas. Lični podaci su informacije o ličnim ili materijalnim okolnostima nekog određenog ili odredivog fizičkog lica. U to spadaju npr. građansko ime, adresa, broj telefona i datum rođenja, ali i svi drugi podaci koji se mogu odnositi na neko odredivo lice.

S obzirom da lični podaci uživaju posebnu zakonsku zaštitu, oni se kod nas prikupljaju samo ukoliko su potrebni za rad naše Internet stranice i pružanje naše usluge. U nastavku dajemo pregled toga koje lične informacije prikupljamo tokom vaše posete na našoj Internet stranici i kako iste koristimo.

Naš postupak zaštite podataka je u skladu sa zakonskom regulativom, naročito onom iz Saveznog zakona o zaštiti podataka (BDSG), Zakona o elektronskim medijima (TMG) i Opšte uredbe o zaštiti podataka EU (DSGVO). Vaše lične podatke isključivo ćemo prikupljati, obrađivati i čuvati samo koliko je to potrebno za funkcionalnu raspoloživost ove Internet stranice i naših sadržaja i usluga kao i za obradu upita i eventualno procesuiranje narudžbina / ugovora, ali sve to samo ako postoji opravdani interes u smislu čl. 6 st. 1 S.1 tačka f DSGVO ili neki drugi vid odobrenja. Samo ukoliko ste prethodno dali vašu saglasno, vaši podaci će se koristiti i za dodatne svrhe koje su tačno određene u sklopu saglasnosti, npr. za slanje reklamnih informacija putem informativnog biltena.

§  Odgovorno lice u smislu čl. 4 st. 7 DSGVO

Odgovorno lice u smislu DSGVO i drugih nacionalnih zakona o zaštiti podataka zemalja članica kao i ostalih odredaba vezanih za zaštitu podataka je:

Tamron Europe GmbH

Robert-Bosch-Straße 9

50769 Köln

E-pošta: info(at)tamron.de

Telefon: +49 (0) 221 / 66 95 44-0

Faks: +49 (0) 221 / 66 95 44-404

§  Ime i adresa poverenika za zaštitu podataka:

Tel. (Office): +49 (0)221 66 95 44 983

E-pošta: datenschutz(at)tamron.de

§  Stavljanje na raspolaganje ovog veb sajta i izrada datoteka evidencije

Naš sistem prilikom svakog otvaranja naše Internet stranice automatizovano evidentira podatke i informacije pozivajućeg računara. Pritom se prikupljaju sledeći podaci:

Obim obrade podataka

(1)           Informacije o tipu pregledača i korišćenoj verziji

(2)           Operativni sistem pozivajućeg uređaja

(3)           IP adresa pozivajućeg uređaja

(4)           Datum i vreme pristupanja

(5)           Veb sajtovi i resursi (slike, datoteke, drugi sadržaji stranice) koji su otvarani na našoj Internet stranici.

(6)           Veb sajtovi sa kojih je sistem korisnika dospeo na našu Internet stranicu (referrer-tracking)

Ovi podaci biće sačuvani u datotekama evidencije našeg sistema. Ovi podaci neće biti sačuvani zajedno sa ličnim podacima konkretnog korisnika, tako da se ne vrši identifikacija pojedinačnih posetilaca stranice.

-       Pravni osnov za obradu ličnih podataka

čl. 6 st.1 tačka f DSGVO (opravdani interes). Naš opravdani interes sastoji se u tome da obezbedimo postizanje u nastavku navedenog cilja.

-       Svrha obrade podataka

Evidentiranje se vrši u cilju očuvanja kompatibilnosti naše Internet stranice za sve posetioce koliko je to moguće i za suzbijanje zloupotreba i otklanjanje smetnji. U tu svrhu je potrebno evidentiranje tehničkih podataka pozivajućeg računara kako bismo bili u stanju da što pre reagujemo na greške u prikazu, napade na naše IT sisteme i/ili greške u funkcionisanju naše Internet stranice. Pored toga, ovi podaci nam služe za optimizaciju veb sajta i generalno obezbeđivanje sigurnosti naših IT sistema.

-       Trajanje čuvanja podataka

Brisanje napred navedenih tehničkih podataka vrši se kada isti više nisu potrebni da bi se obezbedila kompatibilnost za sve posetioce, ali najkasnije 3 meseca nakon pozivanja naše Internet stranice.

-       Mogućnost prigovora i uklanjanja

Mogućnosti za prigovor i uklanjanje slede opštu regulativu vezanu za propise o zaštiti podataka u pogledu prava na prigovor i brisanje i koja je data u nastavku ove politike privatnosti.

§  Posebne funkcije naše Internet stranice

Naša Internet stranica vam stavlja na raspolaganje različite funkcije, a prilikom korišćenja istih mi prikupljamo, obrađujemo i čuvamo vaše lične podatke. U nastavku ćemo objasniti šta se dešava sa vašim podacima:

§   Registracioni formular za garanciju:

-       Obim obrade ličnih podataka

Podaci koje ste uneli u naš registracioni formular za garanciju.

-       Pravni osnov za obradu ličnih podataka

čl. 6 st. 1 tačka a DSGVO (prećutna saglasnost) odn. čl. 6 st. 1 tačka b DSGVO (u cilju izvršenja ugovora)

-       Svrha obrade podataka

Podaci preuzeti preko našeg registracionog formulara za garanciju koristićemo samo za obradu konkretnog upita u vezi garancije kao i za pružanje garantnih usluga.

-       Trajanje čuvanja podataka

Prikupljeni podaci se brišu odmah nakon isteka petogodišnjeg garantnog perioda, ukoliko ne postoji zakonski rokovi za čuvanje.

-       Mogućnost prigovora i uklanjanja

Mogućnosti za prigovor i uklanjanje slede opštu regulativu vezanu za propise o zaštiti podataka u pogledu prava na prigovor i brisanje i koja je data u nastavku ove politike privatnosti.

§   Formular za prijavu na informativni bilten:

-       Obim obrade ličnih podataka

Podaci koje ste uneli prilikom prijavljivanja na informativni bilten.

-       Pravni osnov za obradu ličnih podataka

čl. 6 st.1 tačka a DSGVO (prećutna saglasnost)

-       Svrha obrade podataka

Uneti podaci u masci za prijavljivanje na informativni bilten biće korišćeni isključivo za slanje našeg informativnog biltena u kojem obaveštavamo o svim našim uslugama i novostima. Nakon prijavljivanja poslaćemo vam potvrdnu e-poruku u kojoj se nalazi link na koji morate kliknuti kako bi se završilo prijavljivanje na naš informativni bilten (Double-Opt-In).

-       Trajanje čuvanja podataka

Naš informativni bilten može se otkazati u bilo kom trenutku klikom na link za otkazivanje koji se nalazi u svakom informativnom biltenu. Vaši podaci biće izbrisani odmah nakon vašeg otkazivanja. U slučaju nedovršenog prijavljivanja vaše podatke ćemo takođe odmah izbrisati. Zadržavamo pravo na brisanje bez navođenja razloga i bez prethodnog ili naknadnog obaveštavanja.

-       Mogućnost prigovora i uklanjanja

Mogućnosti za prigovor i uklanjanje slede opštu regulativu vezanu za propise o zaštiti podataka u pogledu prava na prigovor i brisanje i koja je data u nastavku ove politike privatnosti.

§  Statistička obrada poseta ove Internet stranice - Webtracker

Prilikom pristupanja ovoj Internet stranici ili pojedinim datotekama Internet stranice vršimo prikupljanje, obradu i čuvanje sledećih podataka: IP adresu, veb stranicu sa koje je datoteka otvorena, ime datoteke, datum i vreme pristupanja, preneta količina podataka i poruku o uspešnom pristupanju (tzv. veb log). Ove pristupne podatke koristimo isključivo u nepersonalizovanom obliku za stalno poboljšanje naše Internet ponude i u statističke svrhe.

Za analizu poseta ovoj Internet stranici koristimo i sledeće servise za praćenje veb sajta (web tracker):

§   Google Analytics

-       Obim obrade ličnih podataka

Na našoj stranici koristimo uslugu praćenja veb sajta kompanije Google LLC, 1600 Amphitheatre Park in 94043 Mountain View, USA (u nastavku: Google Analytics). Google Analytics u sklopu praćenja veb sajta koristi kolačiće koji se čuvaju na vašem računaru i koji omogućavaju analizu korišćenja našeg veb sajta i vašeg ponašanja kod surfovanja (tzv. Tracking). Ovu analizu vršimo na bazi servisa za praćenje od Google Analytics kako bismo našu Internet ponudu stalno optimizovali i učinili istu bolje dostupnom. U okviru korišćenja našeg veb sajta vrši se prenos datoteka, što se posebno odnosi na vašu IP adresu i vaše korisničke aktivnosti, na servere kompanije Google LLC i iste se obrađuju i čuvaju izvan Evropske unije, npr. u SAD.

Komisija Evropske unije je utvrdila da u SAD može da postoji adekvatan nivo zaštite podataka ukoliko je kompanija, koja vrši obradu podataka, prihvatila sporazum US-EU Privacy Shield i ukoliko je izvoz podataka u SAD na tom putu formiran na odgovarajući način. Aktiviranjem IP anonimizacije u okviru Google Analytics koda za praćenje ove Internet stranice, vaša IP adresa biće anonimizovana od strane Google Analytics pre prenosa. Ovaj veb sajt koristi Google Analytics kod za praćenje koji je proširen operatorom gat._anonymizeIp(); kako bi se omogućilo anonimno prikupljanje IP adresa (tzv. IP-Masking).

-       Pravni osnov za obradu ličnih podataka

čl. 6 st.1 tačka a DSGVO (saglasnost), ili u sklopu registracije na Google (otvaranje Google naloga i prihvatanje tamo implementiranih obaveštenja o zaštiti podataka) ili, ukoliko niste registrovani na Google, izričitim pristankom prilikom otvaranja naše stranice.

-       Svrha obrade podataka

Google će po našem nalogu koristiti ove informacije za analizu vaše posete na ovoj Internet stranici, sastavljanje izveštaja o aktivnostima na veb sajtu kao i za dodatne usluge za naše potrebe koje su vezane za korišćenje veb sajta i Interneta. IP adresa, prosleđena sa vašeg pregledača u sklopu servisa Google Analytics, neće biti povezivana sa drugim podacima kompanije Google LLC.

-       Trajanje čuvanja podataka

Google će relevantne datoteke za uslugu praćenja veb sajta čuvati sve dok je to potrebno za izvršavanje naručene veb usluge. Prikupljanje i čuvanje podataka vrši se anonimno. Ukoliko ipak postoji lična referenca, te datoteke biće bez odlaganja izbrisane ako iste ne podležu zakonskim obavezama čuvanja podataka. Brisanje se u svakom slučaju vrši nakon isteka obaveze čuvanja.

-       Mogućnost prigovora i uklanjanja

Prikupljanje i prosleđivanje ličnih podataka kompaniji Google (posebno vaše IP adrese) kao i obradu tih podatka od strane Google-a možete sprečiti ako deaktivirate izvšavanje koda skripti u vašem pregledaču, instalirate program za blokiranje skripti (nalaze se npr. na adresi www.noscript.net ili www.ghostery.com) u vaš pregledač ili aktivirate opciju „Do Not Track“ vašeg pregledača. Pored toga, možete sprečiti evidentiranje podataka (uklj. vašu IP adresu), koji su kreirani od strane Google kolačića i koji se odnose na vaše korišćenje veb sajta, u Google kao i obradu tih podataka od strane kompanije Google, tako što ćete preuzeti i instalirati dodatnu komponentu za pregledač sa sledećeg linka (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en). Bezbednosne principe i načela zaštite podataka Google možete naći na https://policies.google.com/privacy?hl=sr.

§  Ugrađivanje eksternih veb servisa i obrada podataka izvan EU

Na našoj Internet stranici koristimo aktivne JavaScript sadržaje eksternih dobavljača, tzv. Webservices (veb usluge). Pristupanjem našoj Internet stranici ovi eksterni dobavljači dobijaju event. lične podatke o vašoj poseti na našoj Internet stranici. Pritom je event. moguća obrada podataka izvan EU. To možete sprečiti tako što ćete instalirati JavaScript blokator kao npr. dodatnu komponentu za pregledač 'NoScript' (www.noscript.net) ili deaktivirati JavaScript u vašem pregledaču. Na taj način može doći do ograničene funkcionalnosti na Internet stranicama koje posećujete.

Mi koristimo sledeće veb usluge:

 

·          Google ApiNa našem veb sajtu se naknadno učitava veb usluga kompanije Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View 94043, USA (u nastavku: Google Api). Ove podatke koristimo kako bismo osigurali punu funkcionalnost našeg veb sajta. S tim u vezi će vaš pregledač event. prenositi lične podatke na Google Api-je. Pravni osnov za obradu podataka je čl. 6 st.1 tačka f DSGVO. Opravdani interes sastoji se u obezbeđivanju ispravnog funkcionisanja Internet stranice. Google Api je u sklopu sporazuma EU-US Privacy Shield sam sebe sertifikovao (upor. https://www.privacyshield.gov/list). Brisanje podataka vrši se kada je ispunjena svrha njihovog prikupljanja. Dodatne informacije o postupanju sa prenetim podacima možete naći u Politici privatnosti Google Api: https://policies.google.com/privacy?hl=sr. Prikupljanje i obradu vaših podataka preko Google Api-ja možete sprečiti ako u vašem pregledaču deaktivirate izvršavanje skripti ili u vašem pregledaču instalirate blokator za skripte (isti ćete naći npr. na www.noscript.net ili www.ghostery.com).

§  Obaveštenje o korišćenju kolačića

§   Obim obrade ličnih podataka

Na različitim stranicama koristimo kolačiće kako bismo omogućili korišćenje određenih funkcija našeg veb sajta. Kod tzv. 'kolačića' (cookies) se radi o malim tekstualnim datotekama koje vaš pregledač može da odloži na vašem računaru. Ove tekstualne datoteke imaju karakterističnu nisku znakova koja omogućava jasnu identifikaciju pregledača prilikom novog pristupanja našem veb sajtu Postupak odlaganja datoteka kolačića naziva se i 'postavljanje kolačića'.

§   Pravni osnov za obradu ličnih podataka

čl. 6 st.1 tačka f DSGVO (opravdani interes). Naš opravdani interes sastoji se u očuvanju pune funkcionalnosti naše Internet stranice, poboljšanju lakoće korišćenja kao i omogućavanju individualnijeg pristupa klijentima. Identifikacija pojedinačnih posetilaca stranice uz pomoć tehnologije kolačića za nas je moguća samo ukoliko nam je posetilac pre toga predao odgovarajuće lične podatke na osnovu posebne saglasnosti.

 

§   Svrha obrade podataka

Naš veb sajt postavlja kolačiće kako bi očuvao punu funkcionalnost naše Internet stranice i poboljšao lakoću korišćenja. Pored toga, tehnologija kolačića nam omogućava da prepoznamo pojedinačne posetioce putem pseudonima, npr. individualan ID po želji, što nam omogućava da ponudimo individualniju uslugu.

§   Trajanje čuvanja podataka

Naši kolačići se čuvaju sve do brisanja u vašem pregledaču ili, ako se radi o kolačićima sesije, sve do isteka sesije.

§   Mogućnost prigovora i uklanjanja

Pregledač možete sami da podesite prema vašim željama tako da generalno sprečite postavljanje kolačića, da samo o tome budete obavešteni, da od slučaja do slučaja odlučujete o prihvatanju kolačića: ili da uvek prihvatite kolačiće. Kolačići se mogu koristiti u različite svrhe, npr. kako bi se prepoznalo da je vaš računar već bio povezan na naš veb sajt (trajni kolačići) ili kako bi se sačuvale poslednje pogledane ponude (kolačići sesije). Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili veću udobnost korišćenja. Kako biste iskoristili naše udobne funkcije, preporučujemo da dozvolite prihvatanje kolačića za naš veb sajt.

Mogućnosti za prigovor i uklanjanje u ostalom delu slede opštu regulativu vezanu za propise o zaštiti podataka u pogledu prava na prigovor i brisanje i koja je data u nastavku ove politike privatnosti.

§  Bezbednost podataka i zaštita podataka, komunikacija putem e-pošte

Vaši lični podaci su tokom prikupljanja, čuvanja i obrade zaštićeni tehničkim i organizacionim merama tako da nisu dostupni za treća lica. U slučaju nešifrovane komunikacije putem e-pošte ne možemo da garantujemo za potpunu bezbednost podataka na putu prenosa do naših IT sistema, tako da kod poverljivih informacija preporučujemo šifrovanu komunikaciju ili slanje poštom.

§  Opozivanje saglasnosti - Pristup podacima i zahtevi za izmenom – Brisanje i blokiranje podataka

Imate pravo da jednom godišnje bez naknade dobijete informacije o vašim sačuvanim podacima kao i pravo da u svakom trenutku zatražite ispravku, blokiranje ili brisanje vaših podataka. Vaši podaci biće izbrisani na prvi zahtev ukoliko za to ne postoje zakonske prepreke. Datu saglasnost za korišćenje vaših ličnih podataka možete stoga u svakom trenutku da opozovete. Zahteve za informacije, brisanje i ispravke u vezi vaših podataka, kao i sugestije, možete u svako doba poslati na sledeću adresu:

Tamron Europe GmbH

Robert-Bosch-Straße 9

50769 Köln

E-pošta: info(at)tamron.de

Telefon: +49 (0) 221 / 66 95 44-0

Faks: +49 (0) 221 / 66 95 44-404

§  Pravo na žalbu kod nadzornog organa prema čl. 77 I DSGVO

Ukoliko sumnjate da se vaši podaci na našoj stranici protivpravno obrađuju, možete naravno u svakom trenutku pokrenuti sudsko razjašnjenje problema. Nezavisno od toga stoji vam na raspolaganju mogućnost da se obratite nadzornom organu. Pravo žalbe imate u zemlji članici EU vašeg prebivališta, vašeg radnog mesta i/ili mesta navodnog prekršaja, tj. nadzorni organ, kome se obraćate, možete izabrati u gore navedenim mestima. Nadzorni organ, kojem je predata žalba, obavestiće vas potom o stanju i rezultatima vašeg zahteva, uključujući i mogućnost sudskog pravnog leka prema čl. 78 DSGVO.

 

Izrada:

© IT-Recht-Kanzlei DURY – www.dury.de

© Website-Check GmbH – www.website-check.de